Two associations with Sesleria autumnalis in the foothills of the Savinja Alps (northern Slovenia) / Asociaciji z vrsto Sesleria autumnalis v prigorju Savinjskih Alp (severna Slovenija)

  • Andrej Seliškar
  • Igor Dakskobler

Abstract

In the Upper Savinja Valley (Juvanje near Ljubno ob Savinji, ‘Oferija’ above the Bezovnjak homestead), in the foothills of the Savinja Alps we studied beech (Fagus sylvatica) and hop hornbeam (Ostrya carpinifolia) stands on steep, sunny dolomite-limestone slopes and classified them into the associations Seslerio autumnalis-Fagetum and Seslerio autumnalis-Ostryetum. This is the northeasternmost and expressly disjunct locality of two forest communities that are otherwise characteristic for the sub-Mediterranean phytogeographical region of Slovenia and for the coastal part of the Dinaric Mountains. It is associated with the warm local climate of this part of the Alpine phytogeographical region of Slovenia.

Key words: phytosociology, phytogeography, Sesleria autumnalis, Seslerio autumnalis-Fagetum, Upper Savinja Valley, northern Slovenia

 

V Zgornji Savinjski dolini (Juvanje pri Ljubnem ob Savinji, Oferija nad domačijo Bezovnjak) v prigorju Savinjskih Alp smo preučili bukove (Fagus sylvatica) in črnogabrove (Ostrya carpinifolia) sestoje na strmih prisojnih dolomitno-apnenčastih pobočjih in jih uvrstili v asociaciji Seslerio autumnalis-Fagetum in Seslerio autumnalis-Ostryetum. To je najbolj severovzhodno in izrazito disjunktno nahajališče dveh gozdnih združb, ki sta sicer značilni za submediteransko fitogeografsko območje Slovenije in za priobalni del Dinarskega gorstva. Povezujemo ga s toplim krajevnim podnebjem v tem delu alpskega fitogeografskega območja Slovenije.

Ključne besede: fitocenologija, fitogeografija, Sesleria autumnalis, Seslerio autumnalis-Fagetum, Zgornja Savinjska dolina, severna Slovenija

Published
2014-04-04
Section
Articles