Prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji – II / Contribution to the knowledge of the distribution of threatened plant species of fens, mires and bogs in Slovenia – II

  • Janez Mihael Kocjan
  • Brane Anderle
  • Igor Dakskobler
  • Andrej Seliškar
  • Branko Vreš

Abstract

Pri florističnih in vegetacijskih raziskavah ter kartiranju habitatnih tipov smo ugotovili nova nahajališča vrst Carex hostiana DC., Cladium mariscus (L.) Pohl, Eleocharis carniolica Koch, Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. in Schoenus nigricans L., ki dopolnjujejo dozdajšnje védenje o njihovem pojavljanju. V pregledu razširjenosti teh vrst smo upoštevali tudi podatke iz literaturnih virov in herbarijev, ter posebej navedli nedavne potrditve uspevanja na že znanih lokacijah. Rezultati raziskav so eno izmed izhodišč za izboljšanje ukrepov za ohranjanje evropsko pomembnih in ogroženih vrst.

Ključne besede : flora, vegetacija, ogrožene rastlinske vrste, Liparis loeselii, Eleocharis carniolica, močvirja, nizka barja, povirja, Natura 2000, Slovenija

 

In our floristic and vegetation surveys and during the mapping of habitat types we found new localities of Carex hostiana DC., Cladium mariscus (L.) Pohl, Eleocharis carniolica Koch, Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. and Schoenus nigricans L. which supplement the existing knowledge of their occurrence. In the review of their distribution we also considered data from literature, herbaria and recent confirmations of previously known locations. The research results are one of the elements for improvement of the measures for the conservation of endangered species of European conservation concern.

Key words : flora, vegetation, endangered plant species, Liparis loeselii, Eleocharis carniolica, swamps, mires, fens, Natura 2000, Slovenia

Published
2014-04-04
Section
Articles