Salvia saccardiana, Orobanche alsatica in nekatere druge novosti v flori Slovenije / Salvia saccardiana, Orobanche alsatica and some other novelities in the flora of Slovenia

  • Igor Dakskobler
  • Brane Anderle
  • Branko Vreš

Abstract

The article describes new localities and sites of some rare taxa and (or) taxa of conservation concern: Carduus crispus, Listera cordata, Orobanche alsatica, O. lycoctoni and Moehringia villosa. Phytogeographically interesting are the new localities of Luzula nivea in the Karavanke Mts., Pulmonaria stiriaca in the Raša valley, Arum italicum on Sveta Gora above Solkan and new localities of the taxon Salvia pratensis subsp. saccardiana in the Sava Valley (Zasavje), in the Polhov Gradec- and the Gorjanci Hills. Also discussed is the occurrance of the hybrids group Sorbus latifolia (S. aria x S. torminalis) and group Sorbus hybrida (S. aria x S. aucuparia) in western Slovenia, subspontaneous dissemination of ornamental taxa from the Asian genus Phyllostachys in the Soča Valley and subspontaneous localities of Ficus carica in the Julian Alps.

Key words: flora, new localities, Carduus crispus, Orobanche alsatica, Salvia pratensis subsp. saccardiana, Julian Alps, Karavanke, Posočje, Zasavje, Raša, Gorjanci, Natura 2000, Slovenia

 

V članku opisujemo nova nahajališča in rastišča nekaterih redkih in (ali) varstveno pomembnih taksonov: Carduus crispus, Listera cordata, Orobanche alsatica, O. lycoctoni in Moehringia villosa. Fitogeografsko zanimiva so nova nahajališča vrst Luzula nivea v Karavankah, Pulmonaria stiriaca v dolini Raše, Arum italicum na Sveti Gori nad Solkanom in nova nahajališča taksona Salvia pratensis subsp. saccardiana v Zasavju, Polhograjskem hribovju in na Gorjancih. Obravnavamo tudi pojavljanje križancev skupine Sorbus latifolia – (S. aria x S. torminalis) in skupine Sorbus hybrida (S. aria x S. aucuparia) v zahodni Sloveniji, subspontano širjenje okrasnih taksonov iz azijskega rodu Phyllostachys v Posočju in subspontana nahajališča vrste Ficus carica v Julijskih Alpah.

Ključne besede: flora, nova nahajališča, Cardus crispus, Orobanche alsatica, Salvia pratensis subsp. saccardiana, Julijske Alpe, Karavanke, Posočje, dolina Raše, Zasavje, Gorjanci, Natura 2000, Slovenija

Published
2014-04-04
Section
Articles