Phytosociological analysis of riverine forests along the Sava Bohinjka, Radovna, Učja and Slatenik Rivers in northwestern Slovenia / Fitocenološka analiza logov ob Savi Bohinjki, Radovni, Učji in Slateniku v severozahodni Sloveniji

  • Igor Dakskobler
  • Andrej Rozman

Abstract

Applying the standard Central-European method we conducted a phytosociological study of riverine forests along the rivers Sava Bohinjka, Radovna, Učja and the Slatenik brook in northwestern Slovenia and compared them to similar riverine forests in the Soča river basin and the neighbouring countries of Croatia, Austria and Italy. Based on this comparison they were classified into the following syntaxa: Salicetum eleagno-purpureae, Salicetum albae, Lamio orvalae-Salicetum eleagni (also in the new subassociation -caricetosum eletae) and Lamio orvalae-Alnetum incanae (also in the new subassociation -fraxinetosum excelsioris and -rhamnetosum fallacis). We described successive replacement (zonation) of communities along the Sava Bohinjka from initial gravel beds towards beech communities on higher lying river terraces. Applying the phytoindication method we evaluated the production capacity of economically the most valuable type of the studied riverine forests, stands of the subassociation Lamio orvalae-Alnetum incanae fraxinetosum excelsioris.

Key words: phytosociology, synsystematics, Alnion incanae, phytoindication, Natura 2000, Bohinj, Julian Alps, Triglav national park, Slovenia

 

Po standardni srednjeevropski metodi smo fitocenološko raziskali obrežne gozdove ob rekah Savi Bohinjki, Radovni, Učji in potoku Slatenik v severozahodni Sloveniji in jih primerjali s podobnimi logi v povodju Soče ter v sosednjih državah Hrvaški, Avstriji in Italiji. Na podlagi te primerjave smo jih uvrstili v naslednje sintaksone: Salicetum eleagno-purpureae, Salicetum albae, Lamio orvalae-Salicetum eleagni (tudi v novo subasociacijo -caricetosum eletae) in Lamio orvalae-Alnetum incanae (tudi v novi subasociaciji -fraxinetosum excelsioris in -rhamnetosum fallacis). Opisali smo sukcesivno nadomeščanje (conacijo) združb ob Savi Bohinjki od inicialnih prodišč proti bukovim združbam na višje ležečih rečnih terasah. S fitoindikacijko metodo smo ocenjevali produkcijsko sposobnost gospodarsko najvrednejše oblike preučenih logov, sestojev subasociacije Lamio orvalae-Alnetum incanae fraxinetosum excelsioris.

Ključne besede: fitocenologija, sinsistematika, Alnion incanae, fitoindikacija, Natura 2000, Bohinj, Julijske Alpe, Triglavski narodni park, Slovenija

Published
2014-04-04
Section
Articles