Fitocenološki opis podgorskih bukovih gozdov na mešani geološki podlagi v dolini Trebuše (zahodna Slovenija) / Phytosociological analysis of submontane beech forests on mixed (carbonate-silicate) bedrock in the Trebuša Valley (western Slovenia)

Authors

  • Igor Dakskobler Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin

DOI:

https://doi.org/10.3986/fbg0106

Keywords:

vegetation, sysystematics, Aremonio-Fagio, Idrijca Valley, Slovenia

Abstract

We conducted a phytosociological analysis of submontane beech forests on carbonate-silicate bedrock in the Trebuša Valley and in part also along the middle and lower course of the Idrijca and its right tributaries. Based on the analysis of diagnostic species and comparison with similar beech communities on mixed geological bedrock in the Upper and Central Soča Valley they are classified into the association Hacquetio-Fagetum sylvaticae and two new subassociations, blechnetosum spicant and seslerietosum autumnalis. In terms of phytogeography they are treated as a new geographical subvariant Hacquetio-Fagetum var. geogr. Anenone trifolia subvar. geogr. Daphne laureola

Izvleček

Fitocenološko smo raziskali submontanske bukove gozdove na karbonatno-silikatni geološki podlagi v dolini Trebuše in deloma tudi ob srednjem in spodnjem teku  Idrijce in njenih desnih pritokih. Na podlagi analize diagnostičnih vrst in primerjave s podobnimi bukovimi združbami na mešani geološki podlagi v Zgornjem in Srednjem Posočju jih uvrščamo v asociacijo Hacquetio-Fagetum sylvaticae in v dve novi subasociaciji, blechnetosum spicant in seslerietosum autumnalis. V fitogeograsfkem smislu jih vrednotimo kot novo geografsko subvarianto Hacquetio-Fagetum var. geogr. Anenone trifolia subvar. geogr. Daphne laureola.

Ključne besede: gozdna vegetacija, sinsistematika, Aremonio-Fagion, dolina Idrijce, Slovenija.

 

Downloads

Published

2024-06-05

Issue

Section

Articles