Characteristics of vegetation in the Ročica Gorge in the southwestern Julian Alps / Značilnosti rastja korit Ročice v jugozahodnih Julijskih Alpah

Authors

  • Igor Dakskobler Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Andrej Martinčič

DOI:

https://doi.org/10.3986/fbg0102

Keywords:

vegetation, synsystematics, Krn Mountains, Upper Soča Valley, Slovenia

Abstract

In the gorge of the Ročica creek in the southwestern Julian Alps we documented (with phytosociological relevés and tables) six plant communities of moist rock crevices and nine forest and shrub communities that belong in four Natura 2000 habitat types. The studied gorge is unique for the stands of syntaxa Astrantio carniolicae-Pinguiculetum alpinae var. Valeriana saxatilis, Palustriello commutati-Veronicetum urticifolia, Veronico urticifoliae-Saxifragetum cuneifolii, Saxifrago petraeae-Tilietum platyphylli tilietosum cordatae var. Taxus baccata and Saxifrago cuneifolii-Fagetum fraxinetosum orni var. Phyllitis scolopendrium.

Key words: vegetation, synsystematics, Krn Mountains, Upper Soča Valley, Slovenia

 

Izvleček

V koritih Ročice v jugozahodnih Julijskih Alpah smo s fitocenološkimi popisi in preglednicami dokumentirali šest rastlinskih združb vlažnih skalnih razpok in devet gozdnih in grmiščnih združb, ki sodijo v štiri Natura 2000 habitatne tipe. Posebnost preučenih korit so sestoji sintaksonov Astrantio carniolicae-Pinguiculetum alpinae var. Valeriana saxatilis, Palustriello commutati-Veronicetum urticifolia, Veronico urticifoliae-Saxifragetum cuneifolii, Saxifrago petraeae-Tilietum platyphylli tilietosum cordatae var. Taxus baccata in Saxifrago cuneifolii-Fagetum fraxinetosum orni var. Phyllitis scolopendrium.

Ključne besede: vegetacija, sinsistematika, Krnsko pogorje, Zgornje Posočje, Slovenija

Downloads

Published

2023-02-24

Issue

Section

Articles