Sites of Hladnikia pastinacifolia on the southern edge of the Trnovski Gozd Plateau / Rastišča vrste Hladnikia pastinacifolia na južnem robu Trnovskega gozda

Authors

  • Igor Dakskobler Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Daniel Rojšek Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, SI-5000 Nova Gorica
  • Elvica Velikonja Osnovna šola Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina

DOI:

https://doi.org/10.3986/fbg0093

Keywords:

endemic, vegetation, Natura 2000, Dinaric Alps, Slovenia, endemit, vegetacija, Dinarsko gorstvo, Slovenija

Abstract

In 2020 and 2021 we sampled 43 relevés with endemic Hladnikia pastinacifolia on the southern edge of the Trnovski Gozd Plateau. We confirmed the literature data dating back more than half a century: the site between Selovec and Krnica. Here, at Veliki Rob and elevation point 1215 at Mt. Čaven (1,185 m), are its southwesternmost known sites. The recorded stands are classified in communities of rock crevices, stony grasslands, scree slopes and stone piles undergoing overgrowth, and in open secondary black pine forests. Populations on most of the investigated localities are vital, with the exception of the easternmost locality at the pasture Šunik at Predmeja, where we identified only a few specimens.

 

IZVLEČEK

V letih 2020 in 2021 smo na južnem robu Trnovskega gozda naredili 43 fitocenoloških popisov, v katerih uspeva endemit Hladnikia pastinacifolia. Potrdili smo literaturni podatek izpred več kot pol stoletja: med Selovcem in Krnico. Med tema krajema sta Velik rob in kota 1215 m pri vzpetini Čaven (1185 m), kjer so za zdaj njegova najbolj jugozahodna nahajališča. Popisane sestoje uvrščamo v združbe skalnih razpok, kamnitih travišč, melišč in kamnišč v zaraščanju in svetlih drugotnih gozdov črnega bora. Populacije na večini pregledanih nahajališč so vitalne, izjema je najbolj vzhodno nahajališče na pašniku Šunik na Predmeji, kjer smo našli le nekaj primerkov.

Downloads

Published

2022-06-23

Issue

Section

Articles