Botanical curiosities of Prodarjeva Grapa gorge in the upper Bača Valley (western Slovenia) / Botanične posebnosti Prodarjeve grape v zgornji Baški dolini (zahodna Slovenija)

  • Igor Dakskobler Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Andrej Marinčič Zaloška 78 a, SI-1000 Ljubljana

Abstract

We researched the vegetation of the protected lower part of the Prodarjeva Grapa gorge in the foothills of Mt. Porezen in the upper Bača Valley. Its botanical curiosities are the localities of protected or rare species Moehringia villosa, Pri­mula auricula,Pinguicula vulgarisand Carex frigida. All four occur (but are not limited to) on the rocky and gra­velly shady area in the lower part of the gorge with a distinctly cold local climate. The relief, climate and parent material (platy limestone with admixture of marlstone and chert) are the decisive factors that allow for the occurrence of the previously unknown community of wet spring areas, which we classify into the new association Pinguiculo vul­garis-Cari­cetum frigidae, alliance Cratoneurion commutatiand class Montio-Cardaminetea, in this area. It is syndynamically connected with surrounding communities of wet screes and rock crevices. Screes under the rock wall are partly overgrown with a community of Molinia arundinaceaand Adeno­styles glabra (Adenostylo glabrae-Molinietum arundinaceanom. prov.), on the fringes in places also with an open low-growth hop-hornbeam and manna ash forest (Palustriello commutati-Ostryetum carpinifoliaenom. prov.).

Key words: vegetation, synsystematics, Carex frigida, Moehringia villosa, Pinguicula vulgaris, Primula auricula,Bača Valley, Porezen, Natura 2000

 

Izvleček

Raziskali smo rastje spodnjega, zavarovanega dela Prodarjeve grape v prigorju Porezna v zgornji Baški dolini. Njene botanične posebnosti so nahajališča zavarovanih ali redkih vrst: Moehringia villosa, Primula auricula,Pinguicula vulgarisin Carex frigida. Vse štiri med drugim rastejo v skalnatem in gruščnatem osojnem območju v spodnjem delu grape z izrazito hladnim krajevnim podnebjem. Relief, podnebje in geološka podlaga (ploščasti apnenec s primesjo laporovca in roženca) so odločilni dejavniki za tukajšnje uspevanje do zdaj nepoznane rastlinske združbe vlažnih povirij, ki jo uvrščamo v novo asociacijo Pinguiculo vulgaris-Caricetum frigidae,v zvezo Cratoneurion commutatiin v razred Montio-Cardaminetea. Sindinamsko je povezana z okoliškimi združbami vlažnih melišč in skalnih razpok, pri čemer se melišča pod steno deloma zaraščajo z združbo trstikaste stožke – Adenostylo glabrae-Molinietum arundinaceanom. prov., na robovih tudi z vrzelastim nizkim gozdom črnega gabra in malega jesena – Palustriello commutati-Ostryetum carpinifoliaenom. prov.

Ključne besede: vegetacija, sinsistematika, Carex frigida, Moehringia villosa, Pinguicula vulgaris, Primula auricula, Baška dolina, Porezen, Natura 2000

Published
2021-05-10
Section
Articles