Localities and sites of the neglected umbellifer Physospermum verticillatum (Apiaceae) on Mt. Slavnik in southwestern Slovenia / Nahajališča in rastišča prezrte kobulnice Physospermum verticillatum (Apiaceae) na Slavniku v jugozahodni Sloveniji

  • Igor Dakskobler Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Valerija Babij Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

Abstract

On the shady (northern) slopes of Mt. Slavnik (Slavnik mountains, Čičarija, SW Slovenia) we identified Physospermum verticillatum (Apiaceae), a species whose northernmost known sites in its entire distribution area had until then been in the Croatian part of Čičarija near the border with Slovenia (Žbevnica near Dane). It occurs mainly in beech stands from the association Seslerio autumnalis-Fagetum, frequently in smaller gaps, on forest edges and road banks, where it occurs in fringe communities (Calamintho grandiflorae-Physospermetum verticillatinom. prov.), at elevations spanning 800 m to 1000 m. The plants are vital, most of them develop flowers and fruit. Although it is justified to assume that it may occur elsewhere in the Slovenian part of Čičarija, we propose it be classified in the Red List as rare.

Key words: flora, Physospermum verticillatum, vegetation, Seslerio autumnalis-Fagetum, Čičarija, Istria, Slovenia

 

Izvleček

Na osojnih (severnih) pobočjih Slavnika (Slavniško hribovje, Čičarija, jugozahodna Slovenija) smo našli vrsto Physospermum verticillatum(Apiaceae), ki je do zdaj imela najbolj severna znana nahajališča v svojem celotnem arealu v hrvaškem delu Čičarije blizu meje s Slovenijo (Žbevnica pri Danah). Raste predvsem v bukovih sestojih iz asociacije Seslerio autumnalis-Fagetum, pogosto v manjših vrzelih, tudi na gozdnem robu in cestni brežini, tam v robnih združbah (Calamintho grandiflorae-Physospermetum verticillatinom. prov.), na nadmorski višini od 800 m do 1000 m. Rastline so vitalne, večinoma cvetijo in plodijo. Kljub temu in upravičeni domnevi, da v slovenskem delu Čičarije lahko raste tudi drugod, jo predlagamo kot redko za uvrstitev na rdeči seznam.

Ključne besede: flora, Physospermum verticillatum, vegetacija, Seslerio autumnalis-Fagetum, Čičarija, Istra, Slovenija

Published
2021-05-10
Section
Articles