Thlaspi sylvestre Jord. (= T. caerulescens J. & C. Presl), update on the localities and sites of a rare species in the flora of Slovenia / Thlaspi sylvestre Jord. (= T. caerulescens J. & C. Presl), dopolnjena vednost o razširjenosti in rastiščih redke ...

  • Igor Dakskobler Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Marija Skok Ul. 30. divizije 13c, SI-5000 Nova Gorica
  • Gabrijel Seljak Kromberška cesta 8, SI-5000 Nova Gorica
  • Jože Lango Istrskega odreda 8, SI-6310 Izola
  • Martina Bačič Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Abstract

In the Čepovan Valley (Čepovan, hamlet Šulgi), on the northwestern rim of the Banjšice Plateau in the villages of Grudnica (in the Tolmin municipality) and near Sveto to the south of the plateau, we found new localities of Thlaspi sylvestre (T. caerulescens), which complement the existing data on the distribution of this species in Slovenia (Srednji Lokovec, Vrata), and surveyed its sites. Thlaspi sylvestre grows on meadows and pastures in the vicinity of human settlements, in hedges, on road banks, on the forest edge and in an open pioneer forest. Its most common companions are Galium mollugo agg. (G. album), Cruciata glabra, Rumex acetosa, Ranunculus acris, Taraxacum sect. Ruderalia and Veronica chamaedrys. Thlaspi sylvestre most frequently occurs in the communities from the class Molinio-Arrhenatheretea. Our findings confirm Tone Wraber’s assumption that it is not indigenous to Slovenia, and was introduced to the Banjšice Plateau as well as to Grudnica and the Čepovan Valley with human assistance (military transport during World War I).

Key words: phytogeography, phytosociology, Thlaspi caerulescens, florula castrensis, Čepovan Valley, Grudnica, Banjšice, Slovenia

 

Izvleček

V Čepovanski dolini (Čepovan, zaselek Šulgi), na severovzhodnem robu Banjške planote v vasi Grudnica (občina Tolmin) in pri vasi Sveto v južnem delu te planote smo našli nova nahajališča vrste Thlaspi sylvestre (T. caerules­cens), ki dopolnjujejo njeno do zdaj znano razširjenost v Sloveniji (Srednji Lokovec, Vrata), in popisali njena rastišča. Raste na travnikih in pašnikih v okolici človeških bivališč, v mejicah, na cestnih brežinah, na gozdnem robu in v svetlem pionirskem gozdu. Njene najbolj pogoste spremljevalke so vrste Galium mollugo agg. (G. album), Cruciata glabra, Rumex acetosa, Ranunculus acris, Taraxacum sect. Ruderalia in Veronica chamaedrys. Najpogosteje raste v združbah iz razreda Molinio-Arrhenatheretea. Potrjujemo domnevo Toneta Wraberja, da ta vrsta v Sloveniji ni samonikla in da se je na Banjšice in tudi v Grudnico in Čepovansko dolino priselila s človekovo pomočjo (vojaškimi transporti med prvo svetovno vojno). 

Ključne besede: fitogeografija, fitocenologija, Thlaspi caerulescens, florula castrensis, Čepovanska dolina, Grudnica, Banjšice, Slovenija

 

Published
2020-07-01
Section
Articles