Phytosociological analysis of Castanea sativa woods in Slovenian Istria / Fitocenološka analiza gozdnih sestojev evropskega pravega kostanja (Castanea sativa) v Slovenski Istri

  • Igor Dakskobler Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Zvone Sadar Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Krajevna enota Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina

Abstract

In Slovenian Istria we conducted a phytosociological analysis of forest stands with dominating Castanea sativa in the tree layer. These forest stands are situated in the vicinity of the village of Puče (between Šmarje and Koštabona) in the Drnica river basin, in the catchment area of the creek Malinska (between Gradin and Abitanti, near the village of Stara Mandrija) and in the catchment area of the creek Pregon (south of Pregara at the villages of Reparec and Tuniši). Based on the comparison with similar sweet chestnut woods in Croatia and Bosnia they were classified into the association Helleboro istriaci-Castaneetum sativae Medak 2009 and two new subassociations: -ornithogaletosum pyrenaici and -ruscetosum aculeati. According to our findings, the studied stands are secondary, pioneer or degradation stages, probably on former beech or oak sites from associations Ornithogalo pyrenaici-Fagetum, Seslerio autumnalis-Fagetum and Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae. However, because Castanea sativa regenerates in these stands and persists there for generations, these stands could also be treated as a special habitat and/or forest site type, but this is an assessment best left to the competent experts.

Key words: phytosociology, synsystematics, Helleboro istriaci-Castaneetum sativae, Carpinion orientalis, Istria, Slovenia

 

Izvleček

Fitocenološko smo analizirali gozdne sestoje v Slovenski Istri, v katerih v drevesni plasti prevladuje pravi kostanj (Castanea sativa). Našli smo jih v okolici vasi Puče (med Šmarjami in Koštabono) v porečju Drnice, v povodjih potoka Malinska (med Gradinom in Abitanti, blizu vasi Stara Mandrija) in v povodju potoka Pregon (južno od Pregare pri vaseh Reparec in Tuniši). Na podlagi primerjave s podobnimi kostanjevimi gozdovi na Hrvaškem in v Bosni smo jih uvrstili v asociacijo Helleboro istriaci-Castaneetum sativae Medak 2009 in v dve novi subasociaciji: -ornithogaletosum pyrenaici in -ruscetosum aculeati. Po naših spoznanjih so preučeni sestoji drugotni, pionirski ali degradacijski stadiji na nekoč najbrž bukovih ali hrastovih rastiščih iz asociacij Ornithogalo pyrenaici-Fagetum, Seslerio autumnalis-Fagetum in Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae. Ker pa se pravi kostanj v njih pomlajuje in ohranja več generacij, jih je mogoče vrednotiti tudi kot poseben habitatni in/ali gozdni rastiščni tip, a presojo o tem prepuščamo pristojnim strokovnjakom. 

Ključne besede: fitocenologija, sinsistematika, Helleboro istriaci-Castaneetum sativae, Carpinion orientalis, Istra, Slovenija

 

Published
2020-07-01
Section
Articles