Sites of Lomelosia graminifolia (Scabiosa graminifolia) on the northeasternmost known locality in the Alps / Rastišča vrste Lomelosia graminifolia (Scabiosa graminifolia) na najbolj severovzhodnem znanem nahajališču v Alpah 

  • Igor Dakskobler Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology, Regional unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Amadej Trnkoczy Trenta 2b, SI-5232 Bovec

Abstract

We studied the sites of Lomelosia graminifolia on its newly discovered, northeasternmost locality in the Alps, at the Sravnik ravine in the Trenta Valley. Individual specimens or smaller groups grow in the ravine itself or on the sunny slopes nearby at 520 to 810 m a.s.l. on gravelly and rocky sites with shallow initial soils. The communities in which it occurs can be classified into two associations. The stands on scree slopes were classified into the association Stipetum calamagrostis. The stands on gravelly grasslands were compared with similar, previously described communities in the Southern and Southeastern Alps. In view of obvious floristic and ecological differences between them we described a new association – Aquilegio einseleanae-Caricetum mucronatae.

Key words: phytosociology, synsystematics, Lomelosia graminifolia, Stipetum calamagrostis, Julian Alps, Triglav National Park, Slovenia

 

Izvleček

Preučili smo rastišča vrste Lomelosia graminifolia na njenem novo odkritem najbolj severovzhodnem nahajališču v Alpah, v grapi Sravnik v dolini Trente. Tam posamezni primerki ali manjše skupine rastejo v sami grapi ali na prisojnih pobočjih ob njej na nadmorski višini od 520 m do 810 m na gruščnatih in skalnatih rastiščih s plitvimi inicialnimi tlemi. Združbe, v katerih uspeva, lahko uvrstimo v dve asociaciji. Sestoje na meliščih smo uvrstili v asociacijo Stipetum calamagrostis. Sestoje na gruščnatih traviščih smo primerjali s podobnimi že opisanimi združbami v Južnih in Jugovzhodnih Alpah in na podlagi očitnih florističnih in ekoloških razlik med njimi opisali novo asociacijo Aquilegio einseleanae-Caricetum mucronatae

Ključne besede: fitocenologija, sinsistematika, Lomelosia graminifolia, Stipetum calamagrostis, Julijske Alpe, Triglavski narodni park, Slovenija

Published
2020-07-01
Section
Articles