Sites and communities with Ruscus aculeatus in the southwestern Julian Alps (western Slovenia) / Rastišča in združbe z vrsto Ruscus aculeatus v jugozahodnih Julijskih Alpah (zahodna Slovenija)

  • Igor Dakskobler Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin
  • Marko Pavlin Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Krajevna enota Bovec, revir Breginjski kot, Trg svobode 2, SI-5222 Kobarid

Abstract

We examined the localities and sites of the Mediterranean thermophyte Ruscus aculeatus in the southwestern part of the Julian Alps and confirmed its relatively frequent occurrence in the hilly and submontane belts up to 980 m a.s.l. It occurs predominantly on sunny aspects, gentle to very steep slopes and very stony (rocky) sites, in very different soil types and plant communities of deciduous forests, mainly with predominating tree species of Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Fagus sylvatica and Ostrya carpinifolia. Its northernmost sites known in Slovenia are in pioneer forests on abandoned agricultural areas in Breginjski Kot between Borjana and Sedlo, and on rockslide under the Polovnik ridge (Morizna), and are presumably younger in origin. Given the climate change (warming) in the last decades it is expected to spread further into the mountains (including the Bovec region).

Key words: phytosociology, phytogeography, Ruscus aculeatus, Julian Alps, Slovenia

 

Izvleček

Raziskali smo nahajališča in rastišča toploljubne mediteranske vrste Ruscus aculeatus (bodeča lobodika) v jugozahodnem delu Julijskih Alp in ugotovili njeno razmeroma pogosto uspevanje v gričevnem in podgorskem pasu, vse do nadmorske višine 980 m. Raste večinoma na prisojnih legah, na položnih do zelo strmih in zelo kamnitih (skalnatih) rastiščih, v zelo različnih talnih tipih in rastlinskih združbah listnatih gozdov, predvsem s prevladujočimi drevesnimi vrstami Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Fagus sylvatica in Ostrya carpinifolia. Njena do zdaj najbolj severozahodna nahajališča v Sloveniji, v pionirskih gozdovih na opuščenih kmetijskih površinah v Breginjskem kotu med Borjano in Sedlom in na podornem gradivu pod grebenom Polovnika (Morizna), so domnevno mlajšega izvora. Ob podnebnih spremembah (otoplitvi) zadnjih desetletij lahko pričakujemo njeno širjenje še bolj proti goram (tudi na Bovško).

Ključne besede: fitocenologija, fitogeografija, Ruscus aculeatus, Julijske Alpe, Slovenija

Published
2020-07-01
Section
Articles