Phytosociological characteristics of the sites of Peucedanum ostruthium in the Peca Mountains (the eastern Karavanke, NE Slovenia) / Fitocenološka oznaka rastišč vrste Peucedanum ostruthium v pogorju Pece v vzhodnih Karavankah

  • Igor Dakskobler Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Regional unit Tolmin
  • Branko Vreš Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
  • Andrej Seliškar
  • Brane Anderle

Abstract

We conducted a phytosociological inventory of new localities of Peucedanum ostruthium in the Peca Mountains in the eastern Karavanke. So far, these are the only localities of this species in Slovenia outside the Julian Alps. Peucedanum ostruthium was found in the elevation belt of 1460 m to 2050 m, in a tall herb community that bears its name because it is dominated by it (Peucedanetum ostruthii s. lat.), in pioneer larch stands classified into the association Rhodothamno-Laricetum s. lat. and in a special mesophilous form of southeast-Alpine dwarf pine (Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo saxifragetosum rotundifoliae = Rhodothamno-Pinetum mugo saxifragetosum rotundifoliae).

Key words: phytosociology, phytogeography, Peucedanum ostruthium, Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo, Rhodothamno-Laricetum, Peucedanetum ostruthii, Julian Alps, Peca, Carinthia, Slovenia, Austria

 

Fitocenološko smo popisali nova nahajališča vrste Peucedanum ostruthium v pogorju Pece v vzhodnih Karavankah. To so za zdaj edina nahajališča te vrste v Sloveniji zunaj Julijskih Alp. Našli smo jo v višinskem pasu od 1460 m do 2050 m, v združbi visokih steblik, ki jo, ker je v njej dominantna, imenujemo po njej (Peucedanetum ostruthii s. lat.), v pionirskih macesnovih sestojih, ki jih uvrščamo v asociacijo Rhodothamno-Laricetum s. lat. in v posebni mezofilni obliki jugovzhodnoalpskega ruševja (Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo saxifragetosum rotundifoliae = Rhodothamno-Pinetum mugo saxifragetosum rotundifoliae).

Ključne besede: fitocenologija, fitogeografija, Peucedanum ostruthium, Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo, Rhodothamno-Laricetum, Peucedanetum ostruthii, ­Julijske Alpe, Peca, Koroška, Slovenija, Avstrija
Published
2014-04-04
Section
Articles