New localities of Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston in the Julian Alps (NW Slovenia) / Nova nahajališča vrste Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija)

  • Mitja Zupančič Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, SI-1000 Ljubljana
  • Jože Skumavec Zgornje Laze 21, SI-4247 Zgornje Gorje
  • Andrej Rozman Biotechnical Faculty of the University in Ljubljana, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana
  • Igor Dakskobler Institute of Biology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Regional Research Unit Tolmin, Brunov drevored 13, SI-5220 Tolmin and Biotechnical Faculty of the University in Ljubljana, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana

Abstract

In the north-eastern foothills of the Julian Alps, above the village of Krnica under the peak of Srednji Vrh in the Radovna Valley, we found a new locality of the thermophilous Pontic-Mediterranean (South-European-West-Asian) species Buglossoides purpurocaerulea. This is so far the only locality in the Triglav National Park and the most northeastern locality in the Julian Alps, in a region with a relatively cold Alpine climate. We recorded it in a stand of thermophilous deciduous trees, European hop-hornbeam (Ostrya carpinifolia) and manna ash (Fraxinus ornus), which we for now classify in the association Fraxino orno-Ostryetum carpinifoliae. This species thrives in this community, but also in thermophilous beech forests in similar geological conditions but in a warmer and more humid climate, in the south-western foothills of the Julian Alps above the Bača Valley and in the Tolmin area.

Key words: Buglossoides purpurocaerulea, Fraxino orni-Ostryetum carpinifoliae,  phytosociology, Triglav National Park, Julian Alps, Slovenia

 

V severovzhodnem prigorju Julijskih Alp nad vasjo Krnica pod Srednjim vrhom v dolini Radovne smo našli novo nahajališče toploljubne pontsko-sredozemske (južno­evropsko-zahodnoazijske) vrste Buglossoides purpurocaerulea. To je do zdaj edino nahajališče v Triglavskem narodnem parku in najbolj severovzhodno nahajališče v Julijskih Alpah, v območju z razmeroma hladnim alpskim podnebjem. Popisali smo jo v sestoju toploljubnih listavcev, črnega gabra in malega jesena, ki ga za zdaj uvrščamo v asociacijo Fraxino orno-Ostryetum carpinifoliae. V tej združbi, a tudi v toploljubnih bukovih gozdovih, v podobnih geoloških razmerah, a v toplejšem in bolj vlažnem podnebju, uspeva ta vrsta tudi v jugozahodnem prigorju Julijskih Alp nad Baško dolino in v okolici Tolmina.

Ključne besede: Buglossoides purpurocaerulea, Fraxino orni-Ostryetum carpinifolie,  fitocenologija, Triglavski narodni park, Julijske Alpe, Slovenija

Published
2017-12-07
Section
Articles